להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

גילנות (Ageism) | מקורות

דיווח בנקים על קשישים

אנו מודים לחבר הכנסת איציק שמולי על כך שהעלה הצעת חוק בנושא שירות ללקוח – דיווח על ניצול קשיש או חסר ישע, נושא כה חשוב שמטריד גמלאים רבים.
מקווים ומייחלים שתתממש.

הכנסת העשרים ושתיים

יוזם: חבר הכנסת איציק שמולי

________________
פ/891/22

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – דיווח על ניצול קשיש או חסר ישע), התש"ף–2019

הוספת סעיף 4א 1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981[1], אחרי סעיף 4 יבוא:
"חובת דיווח על ניצול כלכלי של קשישים וחסרי ישע 4א. (א) היה לעובד תאגיד בנקאי יסוד סביר להניח כי נעברה עבירה בחשבונו של קשיש או חסר ישע, או היה ניצול לרעה של כספו, יהיה רשאי לדווח על כך לעובד סוציאלי שמונה על פי חוק הגנה על חוסים, התשכ"ו–1966[2], או למשטרת ישראל.
(ב) עובד תאגיד בנקאי, אשר קיבל בקשה מעובד סוציאלי הממונה על תיק של קשיש או חסר ישע, ביחס לחשד לניצולו הכלכלי, יערוך בחינה מקיפה של חשבונות הקשיש או חסר הישע ויעביר את מסקנותיו לעובד הסוציאלי או למשטרת ישראל, אם הממצאים מעלים חשד לביצוע עבירה.
(ג) בסעיף זה –
"קשיש" – מי שהגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004[3];
"חסר ישע" – כהגדרתו בחוק העונשין, התשל"ז-1977[4]."
דברי הסבר
קשישים רבים חשופים לניצול כלכלי באמצעות הפעלת לחץ, מרמה, גניבה וזיוף, נוכח היקף רכושם וחסכונותיהם, ולאור מצבם החברתי המבודד ותלותם בעזרת הזולת. קבוצה נוספת החשופה לסכנת ניצול דומה היא חסרי ישע, המוגדרים על פי חוק העונשין, התשל"ז–1977, כמי שמחמת גילם, מחלתם או מוגבלותם הגופנית או הנפשית, ליקויים השכלי או מכל סיבה אחרת, אינם יכולים לדאוג לצורכי מחייתם, לבריאותם או לשלומם.
על מנת למזער את התופעה האמורה, מוצע לאפשר לפקידי הבנקים לדווח לעובדים סוציאליים או למשטרה על מקרים של ניצול כלכלי של קשישים או חסרי ישע, במידה שיש להם יסוד סביר להניח כך, בהתאם לניסיון המקצועי והאישי שלהם. בנוסף, מוצע לאפשר לעובדים סוציאליים לפנות ביוזמתם לפקידי הבנקים במקרה של חשד לניצול כלכלי של קשישים או חסרי ישע שנתונים לטיפולם. זאת, במטרה לקיים בחינה מקיפה של חשבונות הבנק שלהם, על מנת לאשש או להפריך את השערותיהם, ולסייע להם להעניק טיפול הולם בהתאם.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית זוארץ (פ/4373/18).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1984/19; פ/1281/20).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בחשוון התש"ף – 25.11.19