Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

אתגר בידוד הדיירים

אתגר בידוד הדיירים

בעוד בידוד האוכלוסייה המבוגרת נדון בפורום זה בעבר (למעבר לדיון  בידוד כלל אוכלוסיית הזקנים ראו כאן), סוגיה זו תתמקד בבידוד דיירי בתי האבות ובהשלכות הסגר על אוכלוסייה שברירית זו. כידוע, במחלקות בתי האבות מתגוררים דיירים רבים, חדר האוכל והחללים הציבוריים משותפים, כמו גם אנשי הצוות מטפלים בדיירים רבים בו זמנית. כל אלו מהווים כר פורה להתפרצויות נגיף הקורונה במהירות.

בתחילת המשבר ולנוכח החשש מהתפרצות הנגיף, הורה משרד הבריאות על איסור כניסת מבקרים אל בתי האבות והדיור המוגן ברחבי הארץ אליהם (הנחיות אשר פורסמו ב10/3/20). גם לאחר שכלל המשק יוצא מהבידוד, המשיכו לחול בעבור דיירי המוסדות הגבלות חמורות על כניסת מבקרים או יציאה מחוץ למוסד, צעד הנתפס בעיני רבים כפגיעה באוטונומיה ובזכויות האדם שלהם.

ראש מטה מגן אבות ואמהות  פרופ’ נמרוד מימון  גיבש נוהל מסודר לפתיחת בתי האבות למבקרים. נוהל זה נתקל בהתנגדות גם מצד מנהלת אגף גריאטריה במשרד הבריאות וגם על ידי חלק ממנהלי בתי האבות בגלל מחסור בתקציב לבקרת הביקורים (תקציב הדרוש למניעת התפרצות נוספת).

פעילים ממאבק משפחות הדיירים מתחו ביקורת על כך שלמרות השיפור במצב התחלואה בבתי האבות, נוהל הביקורים לא השתנה, הדבר המזיק לדיירים לא פחות מהקורונה והחלו בהליך להגשת עתירה לבג”ץ.

הצורך בבדיקות סקר

הצורך בבדיקות סקר

בדיקות לאנשים א-סימפטומטיים מקרב אנשי הצוות והדיירים למניעת התפשטות המחלה בבתי האבות, היות ודיירים רבים שוהים יחדיו, כמו גם אנשי הצוות באים במגע עם מספר רב של דיירים, קורה ועד שהאדם יגלה תסמיני המחלה, הוא עלול להדביק דיירים ואנשי צוות רבים.

עמדת משרד הבריאות היא צמצום את כמות הבדיקות ואילו מטה אבות ואימהות (שהוקם במטרה לנהל את בתי האבות בתקופת הקורונה) לוחץ להרחיב את כמות הבדיקות בבתי האבות

.

.

Summary 

רקע: מגפת הקורונה פגעה באופן דרמטי בבתי האבות. משבר זה הציף שורה של מחדלים וליקויים בהתנהלות משרד הבריאות והגופים האחראים. כניסתם של אנשי צוות חולי קורונה, מחסור בציוד מיגון וביצוע מספר נמוך של בדיקות לאיתור חולי קורונה הובילו להתפרצות המחלה בבתי האבות. התמותה בקרב דיירי בתי האבות גבוהה ועומדת על כ-42% מכלל הנפטרים מהנגיף. בכדי להגן על הדיירים ולמנוע מוקדי התפרצות החליט משרד הבריאות על סגירת המוסדות למבקרים מבחוץ. סגר זה משפיע באופן שלילי על רווחתם הנפשית של הדיירים.

מחאת המשפחות: בעקבות המשבר החלה להתגבש מחאה ארצית של משפחות הדיירים בבתי האבות והמוסדות הסיעודיים, אשר דרשו  להעביר את הטיפול ממשרד הבריאות לגורם ניהול על וליישם תכנית בשם “מגן אבות ואימהות”. מטרת התכנית היא הבטחת החוסן הלאומי והגנה על אוכלוסיות האנשים הזקנים ואוכלוסיית בעלי המוגבלויות השוהים במסגרות החוץ ביתיות, אל מול התפשטות מחלת ה-COVID19.

בלי תקצוב של התכנית, הדיירים ימשיכו להיות חשופים לסכנת הידבקות.