Login
In order to get your User name and Password
Register here

Social Issues | Resources

Advocacy for the human rights of older people in the COVID pandemic and beyond: a call to mental health professionals

במהלך מגפת הקורונה הוויכוח האתי התמקד בשיעורי המוות הגבוהים בקרב

אנשים מבוגרים ובפן הביולוגי, בעוד הסוגיות המתייחסות לזכויות אדם נדחקו לפינה.

מגפת הקורונה הציפה פערים במימוש זכויות האדם ביחס לאנשים מבוגרים, בפרט

אלו הגרים במסגרות מוסדיות.

מאמר זה עוסק בהפרת זכויות האדם של אנשים עם שילוב של הפרעות נפשיות,

גיל מתקדם, שבריריות, ירידה קוגניטיבית ובידוד חברתי ופיזי, אשר זוכים ליחס

לא שוויוני, הפרדה וקיפוח עקב גילנות ואפליה על בסיס מחלות נפש.

לקריאת המאמר

 

Related Sources

Avatar

אלימות נגד קשישים

כ78% מהתיקים נסגרים - nrg

Avatar

בית אבות

הדיון המוגן כעונש? החמישיה הקאמרית