Login
In order to get your User name and Password
Register here

גיל כקריטריון חזרה לעבודה | Resources

הבהלה אינה מוגזמת

בתכנית “מהצד השני” עם גיא זהר (כאן 11), מפציר זהר להישמע להוראות משרד הבריאות בכל כללי ההתמגנות, בטענתו שהבהלה “אינה מוגזמת”. זהר טוען שכל עוד לא הוכח כי דרכי התמגנות כאלה ואחרות אינן יעילות, וכל עוד אכן נצפית ירידה בכמות ההדבקות בסין אשר בה נהלי בידוד מחמירים כיום, יש להקפיד בקלה כבחמורה.

(דקות 0-2:58)

Related Sources

Avatar

עתירה לבג”ץ: בטלו את התקנה

30/4/20 | טלי חירותי סובר | דה מרקר

Avatar

ריאיון עם פרופ’ יצחק בריק בגלי צה”ל

ראיון עם פרופ' בריק בגלי צה"ל על נייר העמדה שפרסמה האגודה, הקורא למשרד הבריאות