Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

מחקר של הקרן לידידות

הקרן לידידות קיימה בשנתיים האחרונות מחקר מקיף בהובלת יעל שבבו ממכון המחקר ERI, שבו נבדק מצבם החברתי והכלכלי של קשישים מעוטי הכנסה בגיל 80־95 המטופלים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים. אחוז הקשישים העניים בישראל הוא עדיין הגבוה במדינות המערב, והוא עומד על כחמישית מהאוכלוסייה המבוגרת.

הקשישים התבקשו לספר על המחסור או הקושי שלהם בתחומים החברתיים והרגשיים, ונשאלו אם נאלצו לוותר על צרכים חומריים שונים מטעמים כלכליים. מהנתונים עולה שבקרב הקשישים אשר סובלים מקשיים כלכליים, רבים נאלצים לוותר על צרכים בסיסיים, ושיעור ניכר מהם סובלים ממחסור בתחומים רגשיים וחברתיים. 41% מהקשישים מוותרים על עזרים רפואיים כמכשיר שמיעה או משקפיים, 38% מוותרים על חימום או קירור ביתם ו־19% דיווחו כי הם מפגרים בתשלום חשבונות. המחקר כלל מדגם של 449 קשישים ממגזרים שונים בחברה הישראלית, המקבלים סיוע חודשי מהקרן לידידות.

קיראו עוד כאן

linked Issues