Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

תמיכה באימוץ המודל השבדי – פרופ’ אודי קמרון

כאשר בודקים את גישת “חיסון העדר” אל מול סגר רואים כי הן

בשבדיה שנקטה בחיסון עדר והן בבריטניה שהטילה סגר, היו

מספר דומה של מתים למיליון נפש. מכאן כי סגר לא הכרחי וניתן

לפתוח את המשק וליצור שרשראות חסינות.

על אנשים מבוגרים לעטות מסכות, להישאר בבתים ולהקטין מגע.

לצפייה בדבריו של פרופ’ אודי קמרון