Login
In order to get your User name and Password
Register here

Obligation to Retire from Work | Resources

פרישה כפויה בשל גיל במשפט העברי

במסמך זה מנסים אונגר וסיני להבהיר את עמדת המשפט העברי בנוגע לפרישה כפויה מחמת גיל.

תוך שימוש במובאות מעולם ההלכה ומקורות יהודיים הם ממפים את היחס לאדם המבוגר (השפעת הגיל על הכושר הגופני והשכלי, הצורך לשמור על יחס מכבד), מתייחסים לחשיבות העשייה על פני בטלה, ולמורכבות שבשימור תפקידים ציבוריים.

במאמר יש התייחסות גם לעבודת כהנים, לויים, דיינים, שוחטים ונאמני קודש.

מסקנותיהם ברוח המשפט העברי מדגישות את החשיבות שבהבנת משמעות העבודה עבור האדם המבוגר, ההתנהלות הרגישה של המעסיק והניסיון לאפשר לאדם להמשיך לעבוד כל עוד הוא מעוניין ויכול, בהתאם למה שהוא יכול.

Related Sources

Avatar

לא תוכלו לפרוש

AP ירון דרוקמן ובילי פרנקל Ynet 30.12.13

Avatar

פנסיה – הסבר קצר למען המחר

רשות שוק ההון - האוצר שלי