Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

על הממשלה לספק רשת ביטחון לזכאי גמלת סיעוד ובני משפחותיהם המטפלים

על פי סקר שנערך על ידי ארגון ג’וינט-אשל, בני משפחה

המטפלים באדם סיעודי נמצאים בסיכון גבוה מאוד (פי שתיים)

להתדרדרות רב מימדית. על המדינה לספק רשת ביטחון

לאוכלוסיה זו, אשר קולה לא נשמע באמצעות מענקי קורונה.

דברים אלו השמיעה לאחרונה השרה לשיוויון חברתי, מירב כהן

לצפיה בסרטון