Login
In order to get your User name and Password
Register here

Economic Issues | Resources

נייר עמדה של האגודה

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה,  הגישה לראש הממשלה בנימין נתניהו, נייר עמדה מקצועי הכולל הצעה לתוכנית לאומית להיערכות מדינת ישראל לגידול המשמעותי באוכלוסיית הגיל השלישי.
מדובר בגידול דרמטי במספר הזקנים בזכות העלייה המרשימה והמתמשכת בתוחלת החיים, שנגרמו במידה רבה הודות להתפתחות הרפואה ולשינויים באורח החיים ובאיכות הסביבה. התוכנית כוללת קוים מנחים לטיפול בנושא הזקנה בישראל בכל תחומי החיים לרבות בריאות, רווחה, פנסיה, קצבאות זקנה, סיעוד, תעסוקה ופנאי תוך הסתכלות בראיה הרחבה והמקיפה של סוגיה זו .
נקודת המוצא של הנייר היא  שכבר כיום השירותים לאזרחים הוותיקים בישראל מספקים רק מענה חלקי לצרכים החיוניים של אוכלוסייה זו.
האגודה  ממליצה לראש הממשלה להקים ועדה ממלכתית לצורך הכנת תוכנית אב לבהשתתפות הגורמים המעורבים בזירת קובעי המדיניות, אנשי האקדמיה,מספקי השירותים לזקנים ונציגים של אוכלוסיית הזקנים החיים בישראל
לדיונים ספציפיים בנושא תכנית האב ראו רשימת הסוגיות כאן (מצד שמאל)
למעבר לנייר העמדה המלא

Avatar

הגיל השלישי כמנוע פיננסי

פרופסור ישראל איסי דורון

Avatar

1.5 מליארד לסיוע לקשישים

26/11/2017 | יובל אזולאי | "גלובס"