Login
In order to get your User name and Password
Register here

מחדל הביטוח הסיעודי | Resources

ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח

כחלק ממדיניות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להגביר את שקיפות וזמינות המידע לציבור המבוטחים, וכדי לאפשר למבוטחים לרכוש או לעדכן את המוצרים הקיימים ברשותם בצורה מושכלת, הוקם ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור מוצרי הביטוח. הממשק מאפשר למבוטחים לאתר בקלות ובמהירות מידע לגבי התיק הביטוחי שלהם אצל כל חברות הביטוח ולבחון את תנאי מוצרי הביטוח שברשותם- “הר- ביטוח”.

האתר מרכז סוגי מידע המחויבים בדיווח חודשי מחברות הביטוח אל רשות שוק ההון. מלבד שקיפות, האתר מקל על עומס בירוקרטי של המבוטחים באמצעות שירותים שונים.

האתר נותן מענה לממצאי מבקר המדינה (2017) בדמות מידע חלקי או חסר שהועבר אל המבוטחים, וסבך טפסים ובירוקרטיה אשר נדרשת הבנה מעמיקה על מנת להתמצא בהם, ויחד הקשו על ווידוא קיום הסכמה מדעת של המבוטחים לשירותים אותם רכשו.