Login
In order to get your User name and Password
Register here

התמודדות עם הבידוד | Resources

מי צריך לשבת סביב שולחן מקבלי ההחלטות

מדינת ישראל, לפי החלטות הממשלה העדכניות ביותר, ניצבת בפני שבעה תרחישי ייחוס מאיימים, שהחברה הישראלית וגם ההנהגה הישראלית חייבות להתייחס אליהם, להתכונן ולהיערך אליהם. שבעה תרחישי ייחוס אלו מחייבים היערכות, התארגנות, תרגול, אימון והכנה קפדנית ודקדקנית מבעוד מועד, בעיקר בתחום הניהול והקצאת המשאבים, בחקיקה שתמסד כל נקודה בניהול הטיפול בתרחיש ייחוס איום מסוים ובתחום המודעות, התקשורת, יחסי הציבור ומתן הפתרונות המלאים “בזמן אמיתי”.

להמשך קריאה