Login
In order to get your User name and Password
Register here

המכרז לאשפוז גריאטרי | Resources

מימון האשפוז לסיעודיים

במידה וקשיש זקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש –
ניתן לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות,
זאת מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
ובהתאם לנהלי משרד הבריאות.

 הסיוע במימון מותנה בתשלום השתתפות עצמית,
בהתאם לגובה ההכנסות של הקשיש המועמד לאשפוז ובני משפחתו.
גובה ההשתתפות העצמית יהיה עד לגובה העלות המלאה של האשפוז
, על פי התמחור של משרד הבריאות.

לפירוט הקרטריונים והתהליך המלא באתר משרד הבריאות לחץ כאן>

Avatar

שליש מהתקציב קוצץ

משרד הבריאות מקצץ בתקציבי בתי האבות מעריב 2018

Avatar

אשפוז סיעודי בסל הבריאות

הצעה לסדר בכנסת : ח"כ שלי יחימוביץ'