Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

מוביל המדיניות השבדית נגד הקורונה מודה: “אנחנו במצב נורא”

מוביל המדיניות השבדית נגד הקורונה מודה: “אנחנו במצב נורא”
לאחר שמספר הקורבנות במדינה חצה את רף ה-4,000, האפידמיולוגית הראשית

הקודמת של שבדיה יצאה לראשונה בביקורת על התנהלות הממשלה: “סגר מוקדם

היה מאפשר לנו להתכונן טוב יותר להגן על הפגיעים ביותר” • האפידמיולג הנוכחי

מודה: “אנחנו במצב נורא”

לקריאת הכתבה