Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה- בידוד כל הזקנים? | Resources

מדד הסיכון מקורונה: לא רק הגיל קובע

השבוע התבשרנו על המגמה החדשה של משרד הבריאות לקבוע “מדד סיכון”

לצורך ההחלטה על היציאה מהמרחב הביתי על רקע הירידה החדה במספר חולי

הקורונה. מדד זה מתבסס על שני משתנים – גיל ומצב בריאות.

בתחילת הדרך הושמעו דעות שיש לקרוא לבידוד את כל בני 60 ומעלה.

נגד מגמה זו, התקיים מאבק ציבורי, כולל פנייה של האגודה לגרונטולוגיה לראש הממשלה,

פרסום עצומה עליה חתמו 8,000 איש, פרסום נייר עמדה, והופעה של חברי הנהלת

האגודה בתקשורת. לשמחתנו התקבלה עמדתנו שלמחלות הרקע יש משקל בצירוף

עם הגיל הכרונולוגי, וכי הגיל הכרונולוגי אינו יכול לשמש קריטריון בלעדי.

להמשך קריאה