Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

הבדידות- סכנת חיים המחייבת התערבות החברה

פרופ’ יצחק בריק בטור דעה שהתפרסם בדה מרקר: הבדידות הביאה לעליה דרמטית בתמותה .
במיוחד אצל זקנים עריריים המתים לבד בבית. האחריות על הטיפול בזקנים העריריים מוטלת על רשויות

הרווחה, הבריאות ועל הרשויות המקומיות במקרים בהם המשפחות אינן מתפקדות . מחויבותנו כחברה מוסרית

לדאוג לזקנים ולכבד אותם בחייהם ובמותם.

לקריאת הכתבה