Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

חשיבות האוטונומיה בזקנים

במחקר שנערך על 91 דיירי בית אבות, מהם התקבלו נתונים סופיים על 52 דיירים, נבדקה תכנית התערבות להעצמת תחושת השליטה והאוטונומיה האישית.

במחקר נמצא שהרגשה של יכולת לקבוע את מאפייני החיים והעתיד ואחריות אישית, ועצמאות ויכולת בחירה בקבלת החלטות, השפיעו על תוצאי בריאות טובים, ביניהם גם הפחתת תחלואה ותמותה.

linked Issues

Related Sources