להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

אמירת אמת לחולה הסופני | מקורות

זכות המטופל למידע רפואי

(א) מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה, המתייחסת אליו.
(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב)
רשאי מטפל להחליט שלא למסור למטופל מידע רפואי מלא או חלקי המתייחס אליו,
אם המידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן את חייו;
החליט המטפל כי אין למסור למטופל מידע כאמור בסעיף קטן זה,
יודיע מיד על החלטתו לועדת האתיקה
ויצרף את המידע שלא נמסר למטופל ואת נימוקיו לאי מסירתו.
(ד) ועדת האתיקה רשאית לאשר את החלטת המטפל, לבטלה או לשנותה.
(ה) בטרם תיתן ועדת האתיקה את החלטתה, רשאית היא לשמוע את המטופל או אדם אחר.

לחוק זכויות החולה

מקורות קרובים

Avatar

זכות המטופל למידע רפואי

חוק זכויות החולה התשנ״ו–1996