Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

ועידת מדריד

תכנית פעולה שיצאה כסיכום לוועידה העולמית השנייה בתחום הזיקנה, אשר התרחשה במדריד ב2002.

הסיכום מהווה הצהרה פוליטית, כמו גם מתווה לפעולה ברמה הלאומית והבין- לאומית, אשר מעלה אל סדר היום את חשיבות הטיפול והקידום של נושא הזקנה במישורים רבים, לאור העלייה בתוחלת החיים והצורך בהיערכות.

בנושא מיגור העוני ומיצוי הפוטנציאל הטמון באדם הזקן, עמדת הוועידה היא “לאפשר לאנשים זקנים להמשיך לעבוד כל עוד הם מעונינים ומסוגלים לעבוד”.

לקריאה לחצו כאן

 

linked Issues

Related Sources