Login
In order to get your User name and Password
Register here

מצלמות אבטחה | Resources

פתרונות להתעללות – לא רק משפטי

מאמר המציג את החקיקה הקיימת והענישה שמגיעה בעקבות התעללות בקשישים. מציע שינוי וחשיבה מחודשת.

רשויות האכיפה ובית-המשפט מנסים להביא לחיסולה של התופעה או למצער, למזעורה.
כך למשל היתה דרישה להחמרה בענישה ולבטול הסדרי טיעון בתחום זה .

הבעיה היא שאלו אמצעים חלקיים ביותר שכן ברוב המקרים המתלוננים שייכים למגזרים החזקים ואילו אזרחים ותיקים מאוכלוסיות מוחלשות כלל אינם מגיעים להתלונן וממילא הענישה במקרים שלהם איננה מרתיעה דיה .

למאמר המלא כאן : הפתרונות למצוקת הזקן בישראל – לא רק על בית המשפט עמרי שגב ירון_קוסטליץ. התפרסם בכתב העת “מסחרי”, הפקולטה למשפטים –אוניברסיטת בר-אילן, מאי 2013.

Related Sources

Avatar

הגורמים להתעללות בזקנים

ד"ר שרה אלון מציגה מאפייני מתעללים והגדרות

Avatar

החוק להצבת מצלמות

ניסיון למצא איזון בין הצורך בהגנה מפני התעללות להגנת הפרטיות