Login
In order to get your User name and Password
Register here

Social Issues | Resources

הפגת ומניעת בדידות בדיורים מוגנים

תקציר: בדידות נפוצה בקרב מבוגרים וקשורה לתוצאות בריאותיות ובריאותיות שליליות. בדקנו התערבות מבוססת תיאוריה המטפלת בחסמים בפני קשרים חברתיים שמטרתה להגביר את היעילות העצמית החברתית. אנשים שעמדו בקריטריונים של הערכה מוקדמת של תפקוד קוגניטיבי, בריאות פיזית ובדידות חולקו באופן אקראי להתערבות "חברתית-חברתית", המשלבת יחידים ופגישות קבוצתיות, במטרה לטפל באתגרים חברתיים ייחודיים, או בקבוצת הביקורת. לאחר השלמת ההתערבות, עברו המשתתפים הערכה שערכה לאחר 3 חודשי מעקב. קבוצת ההתערבות הראתה ירידה משמעותית ברמת הבדידות בהשוואה לקבוצת הביקורת, הן לאחר ההתערבות והן לאחר תקופת המעקב. קבוצת ההתערבות הראתה ירידה משמעותית ברמת הבדידות בהשוואה לקבוצת הביקורת, הן לאחר ההתערבות והן לאחר תקופת המעקב.

Avatar

אלימות נגד קשישים

כ78% מהתיקים נסגרים - nrg

Avatar

בית אבות

הדיון המוגן כעונש? החמישיה הקאמרית