Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

הנזק הנפשי שנגרם לנשים שדואגות לאימהותיהן המבוגרות בזמן הקורונה

מחקרים רבים תיארו את ההשלכות הפסיכולוגיות של מגפת הקורונה ושל הסגר שהוטל

על האוכלוסייה בכלל, ועל הרווחה הנפשית של אזרחי ישראל בפרט.

מגפת הקורונה תוארה מראשיתה כמסוכנת במיוחד עבור האוכלוסייה המבוגרת.

עובדה זו מאיימת לא רק על הזקנים גם על אלו הקרובים להם. הדאגה להורים הזקנים

יכולה לגבות מחיר רגשי כבד.

במחקר חדש שנערך בישראל התמקדו ברווחה הנפשית של נשים בוגרות ובחנו כיצד

מערכת היחסים והדאגה של נשים אלו לאמותיהן, קשורים לחרדה ולתסמיני דיכאון

שהן חוות.

 

לקריאת הכתבה