Login
In order to get your User name and Password
Register here

Economic Issues | Resources

המלצות לגבי גיל הפרישה

  • ביטול חובת הפרישה על פי גיל כרונולוגי – לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל כפי שהיא קיימת כיום ולהמירה בפרישה תפקודית. ניתן יהיה לפטר עובד רק בשל אי התאמה תפקודית. שר הרווחה, בהתייעצות עם שר הכלכלה ושר האוצר, יקבע תקנות לפרישה תפקודית.
  • הסבר: עד כה ניתן לפטר עובד בשל גילו (67) בלבד ללא כל קשר לרצונו או למצב בריאותו ו/או תפקודו המנטלי והגופני. אזרחים ותיקים רבים מעוניינים להמשיך לעבוד ונמצאים במצב בריאותי ותפקודי טוב, אין סיבה למנוע זאת מהם רק בגין גילם הכרונולוגי. המלצה זו לא חייבת להיות קשורה לגיל הפרישה, הגיל בו אזרח ותיק זכאי לקצבה ופנסיה.

ראה עמוד 110 בתכנית האב הלאומית

 

Related Sources

Avatar

הגיל השלישי כמנוע פיננסי

פרופסור ישראל איסי דורון

Avatar

1.5 מליארד לסיוע לקשישים

26/11/2017 | יובל אזולאי | "גלובס"