Login
In order to get your User name and Password
Register here

Obligation to Retire from Work | Resources

הירידה בהכנסה בפרישה

על פי ה-OECD הירידה בהכנסה (“יחס התחלופה”) בשנת 2014
הייתה בממוצע ב-61% לגברים ו-54% לנשים.
חלק אחר מעונין להמשיך לעבוד בגין הצורך להיות פעיל ולהמשיך להיות משמעותי לתרום למשפחתם,
לקהילה, למשק ולחברה. מחקרים רבים הצביעו על מגמה זו.

כמו כן חשוב לשים לב לכך שבין האזרחים הותיקים
רק ל-40% מהם יש פנסיה והצורך בתוספת הכנסה הוא משמעותי.
המשרד לאזרחים ותיקים פרסם בשנת 2012 כי על פי סקר שהוזמן על ידיו
נמצא ש- 66% מהאזרחים הותיקים אינם רוצים לפרוש בהגיעם לגיל
הפרישה הפורמלי.

 

מתוך מאמרו של פרופסור בריק “תעסוקה ופרישה”

Avatar

לא תוכלו לפרוש

AP ירון דרוקמן ובילי פרנקל Ynet 30.12.13

Avatar

פנסיה – הסבר קצר למען המחר

רשות שוק ההון - האוצר שלי