Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את הסקר השלישי שהיא ערכה על
החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה. בין הממצאים העיקריים של הסקר
כדאי לשים לב לנתונים הבאים:
27% מבני 65+ מעריכים באופן שלילי (לא כל כך טוב ובכלל לא טוב) את מצבם הבריאותי,
כמעט פי חמש מהאחוז בקרב האוכלוסייה הצעירה יותר (5.4%)
13% מבני 65+ הצהירו שמצבם הבריאותי הוחמר או הוחמר מאד בתקופת המשבר
רבע (25%) מבני 65+, כ- 270,000 איש מעריכים את מצבם הנפשי לא כל כך טוב
או בכלל לא טוב.
בקרב בני 65 ומעלה, 38% חשים לחץ וחרדה, 20% חשים דכאון ו- 24% חשים בדידות.
החשש מפגיעה בבריאות מסיבות אחרות בקרב בני 65 ומעלה, נמוך מהחשש שלהם
מהידבקות בנגיף, אך הוא גבוה לעומת האוכלוסייה הצעירה (48% לעומת 36% בהתאמה).

לתוצאות הסקר

linked Issues

Related Sources