Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

לסגר נוסף יהיו השלכות חמורות על האוכלוסייה המבוגרת

פרופ’ יצחק בריק, יו”ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, יוצא כנגד סגר על האוכלוסייה

המבוגרת.

בראיון לחדשות Ynet טוען פרופ’ בריק כי לסגר נוסף יהיו השלכות חמורות על האוכלוסייה

המבוגרת.

סגר פוגע באוכלוסיית המבוגרים היות ובידוד ממושך גורם לירידה תפקודית ונפשית.

אנשים זקנים יודעים לשמור על עצמם ומקפידים, יותר מהצעירים, על כללי הזהירות,

לראייה, פחות מ-7% מהחולים המאומתים הם בגילאי 70+.

לצפייה בראיון