להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

סוגיית העוני | מקורות

הדו"ח השנתי של הביטוח הלאומי

תחולת העוני של משפחות עם ראש משק בית קשיש עלתה מ-%20.8 ב-2016 ל-%21.8 ב-2017 ותחולת העוני של נפשות קשישות עלתה במעט השנה לאחר ירידה רצופה של שלוש שנים, והיא עומדת על %17.2 .עומק העוני וחומרת העוני נותרו יציבים יחסית. המדיניות הנדיבה יחסית כלפי אוכלוסייה זו, ובייחוד העלאת תוספת ההשלמה לקצבת האזרח הותיק החל מסוף 2015 ועד 2018 ,היא שתרמה לירידה ולאחר מכן היציבות היחסית ברמת העוני של האוכלוסייה הקשישה, שכן אלמלא העלאת הקצבאות, העלייה הגדולה ברמת החיים של האוכלוסייה הכללית בשנים אלו היתה מותירה את האוכלוסייה הקשישה מאחור.

תחולת העוני של משפחות הקשישים עלתה מ-20.8% ב-2016 ל-%21.8 ב-2017 ותחולת העוני של נפשות קשישות עלתה בשיעור מתון יותר, מ-%16.9 ל-%17.2 בין שתי השנים. לצד זאת, המדדים לעומק העוני ולחומרתו ירדו ב-%2.1 ו-%6.1 בהתאמה )בקרב משפחות שבראשן קשיש על פי חוק; בקרב משפחות שבראשן קשיש לפי ההגדרה הישנה, המדדים לעומק העוני ולחומרתו עלו(. בתחילת 2017 הוגדלה תוספת השלמת ההכנסה של קצבאות זקנה ושאירים, בהמשך להגדלות שחלו בקצבאות אלה בסוף שנת 2015 ,במטרה לקרב את קצבת הזקנה הכוללת לקו העוני )התואם לגודל המשפחה( וכן להשוות את מצבם של היחידים והזוגות כל אחד ביחס לקו העוני הרלוונטי, ברוח המלצות הוועדה למלחמה בעוני. כך לדוגמה, מינואר 2017 הקצבה ליחיד ללא תלויים בתוספת השלמת הכנסה הועלתה בהתאם לקבוצות הגיל בסכומים שבין 60-131 ש"ח, והקצבה לזוג הועלתה גם כן בהתאם לקבוצות גיל בסכומים שבין 95-212 ש"ח. תוספות אלה להכנסתם הפנוייה של קשישים הנמצאים בעוני שיפרו את מצבם גם אם לא הספיקו כדי להעלות את ההכנסות של כלל המשפחות של אזרחים ותיקים אל מעל לקו העוני. העליות המתונות בתחולות העוני של קשישים על אף צעדי המדיניות הללו המיטיבים עם קשישים, נובעות מהשינוים החיוביים בשוק העבודה שקצבת הזיקנה למרות השינויים בה )אם כי לא בקצבה הבסיסית, רק בקצבה הכוללת השלמת הכנסה( לא השיגה. העלייה הגדולה ברמת החיים של האוכלוסייה העובדת, הנובעת מהעלייה הריאלית בשכר ומהעלייה בתעסוקה – הרחיקה את האוכלוסייה הלא עובדת )לרבות האוכלוסייה הקשישה( מצמיחה זו ואילולא התוספות בקצבאות הקשישים העניים – סביר להניח שהמצב היה חמור בהרבה.

שורת צעדי מדיניות להטבת מצבה של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים )הקשישים( שנעשו בין 2015 ל-2018 צפויה להשפיע על ממדי העוני והאי-שוויון ב-2018 :בחוק ההסדרים ל-2017-2018 נקבע שהקצבה תוגדל בהדרגה במשך שנתיים בסכומים שונים לפי הרכב המשפחה וקבוצת הגיל. ב- 2018 תחול הפעימה השנייה של הגדלת קצבאות אזרח ותיק ושאירים הזכאים לתוספת השלמת הכנסה. התוספת תהיה בסכומים שבין 31 ש"ח ל-113 ש"ח למשפחה. בנוסף, חוק הבטחת הכנסה שונה, כך שהסכום שאינו מובא בחשבון במבחן ההכנסות מעבודה )דיסריגרד( הועלה ב-%5.1 מהשכר הממוצע ל-%5.21 ליחיד ו-%5.25 למי שאינו יחיד. כמו כן, הוספה תוספת וותק עבור כל שנת ביטוח למקבלי קצבאות לאזרחים וותיקים, מה שעשוי להשפיע על עקרות בית שעבדו רק מספר מועט של שנים )פחות מ-12 שנים(, עולים חדשים ועוד. קבוצות שחוק פנסיה חובה חוקק בשלב מאוחר מדי של הקריירה המקצועית שלהם או נשים שלא עבדו מספיק שנים. לבסוף – המרת קצבת הסיעוד לקצבה בכסף החל באמצע 2018 ,צפויה אף היא להשפיע על ההכנסה השוטפת של המשפחות.

 

ניתן לקרוא עוד כאן

מקורות אחרונים

Avatar

הצעת תכנית האב

אחד מכל שישה זקנים הוא עני .

Avatar

מסקנות ועדת אלאלוף

המלצות לשיפור מצב הקשישים העניים בישראל