Login
In order to get your User name and Password
Register here

מצלמות אבטחה | Resources

הגורמים להתעללות בזקנים

 

תופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם עלתה על סדר היום המקצועי והציבורי רק בשנים האחרונות. מרבית המחקרים בתחום מתמקדים בהתעללות בזקנים המתגוררים בבית ובקהילה. ממצאי הסקר הארצי להתעללות בזקנים והזנחתם, מדווחים על כי אחד מכל זקן חמישי בארץ נחשף להתעללות והזנחה (איזיקוביץ, לבנשטיין ווינטרשטיין, 2005).

על המתרחש במסגרות לטיפול ממושך ממעטים החוקרים לדווח. למרות הקושי בחשיפה, עדויות מן השדה מתארות מצבים של טיפול לקוי, התעללות והזנחה המתרחשות במסגרות אלה.

ד”ר שרה אלון במאמרה באתר רעות-אשל מציגה 4 מאפיינים של מתעללים בזקנים במסגרות, הגדרות של התעללות והזנחה. להמשך ראו כאן

Avatar

הגורמים להתעללות בזקנים

ד"ר שרה אלון מציגה מאפייני מתעללים והגדרות

Avatar

החוק להצבת מצלמות

ניסיון למצא איזון בין הצורך בהגנה מפני התעללות להגנת הפרטיות