Login
In order to get your User name and Password
Register here

Social Issues | Resources

דו״ח בנושא זכויות האדם של זקנים בזמן של קורונה – מכון זולת

על רקע השיעור הגבוה של זקנים מבין החולים והנפטרים מנגיף הקורונה ב”גל הראשון”

של המגיפה, מכון זולת – לשוויון וזכויות אדם כינס בחודשים יולי-אוגוסט 2020 צוות

מומחים בהובלת ד”ר כרמל שלו, כדי לבחון את מדיניות והתנהלות הממשלה ביחס

לתחלואת הקורונה בקרב זקנים בישראל והשפעתן על זכויות האדם שלהם, ועל מנת

לגבש המלצות מעשיות לקובעי מדיניות לקראת הבאות.

הדו”ח מפרט מחדלים ניהוליים, כשל מערכתי ופגיעה בזכויות אנשים זקנים על רקע גיל

כרונולוגי, כמו גם המלצות מעשיות לקובעי מדיניות.

דוח זכויות אדם זקנים קורונה, זולת

Related Sources

Avatar

אלימות נגד קשישים

כ78% מהתיקים נסגרים - nrg

Avatar

בית אבות

הדיון המוגן כעונש? החמישיה הקאמרית