Login
In order to get your User name and Password
Register here

האחריות לטיפול בזקן | Resources

דו”ח מבקר המדינה

דו”ח שנעשה ע”י מבקר המדינה ב2017 ומצא ליקויים במתן שירות טיפול אישי בבית הזקן.

בנוגע לבני משפחה נמצא כי רשויות המדינה למעשה זנחו את בני המשפחה והותירו אותם להתמודד עם הנטל הכבד הכרוך בטיפול בקשישים הסיעודיים.

מוסכם על בט”ל כי יש להקצות יותר שעות לטיפול בקשישים ברמות התלות הגבוהות,

אך הדבר לא נעשה. בכך הוכבד הנטל על בני משפחותיהם;

כך גם במילוי החובות המוטלות על מי שמעסיק מטפלת זרה.

גם נטל זה עובר בהכרח לבני המשפחה.

כאן הדו”ח המלא

Related Sources

Avatar

דו”ח מבקר המדינה

על המדינה להבטיח זכויות בסיסיות של קשישים הזקוקים לסיוע סיעודי

Avatar

הגיע הזמן לטפל בדור הסנדוויץ’

דה מרקר - סימונה מורלי - נטל כבד ושוחק - השגחה על ההורים לצד