Login
In order to get your User name and Password
Register here

סוגיית העוני | Resources

דו”ח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת

92.4% מהקשישים הנתמכים מעידים כי קצבת הזקנה אינה מאפשרת להם או מאפשרת להם באופן חלקי בלבד למלא את צרכיהם הבסיסיים למחיה בכבוד, בדומה לשנה שעברה )92.2%(

89.8%  מהקשישים נתמכי הסיוע אינם יכולים לעמוד בתשלומים עבור סיעוד בדומה לשנה שעברה. 66.7% מהקשישים נתמכי הסיוע מעידים כי אינם מצליחים לשמור על מצב בריאותי תקין בעקבות מצבם הכלכלי.

58% מהקשישים הנתמכים זקוקים לשיפוץ בביתם על מנת להתאימו למצבם הבריאותי.

78.9% מהקשישים נתמכי הסיוע חוו בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם בשנה האחרונה, 48.8% חוו בדידות לעיתים קרובות

בשנת 2035 שיעור הקשישים בישראל צפוי לעמוד על כ-13.7% מכלל האוכלוסייה. הזקנה מתאפיינת בגידול בתחלואה, עלייה בתחושת הבדידות וירידה בתפקוד, אשר עלולה להביא לצרכים סיעודיים. העלייה בתוחלת החיים מבורכת, אך עמה מגיע אתגר משמעותי של טיפול באוכלוסייה המזדקנת שהיא פגיעה מאוד, בעיקר עקב התלות במקורות הכנסה חיצוניים כגון קצבת הזקנה הנמוכה או פנסיה למי שהצליח לחסוך במהלך חייו. על הממשלה להיערך להזדקנות העתידית של האוכלוסייה, לפרוס רשת ביטחון חברתית וכלכלית ולדאוג לשלומם וכבודם של אזרחיה הקשישים. קצבת הזקנה הבסיסית עומדת על 1,535₪ ליחיד, ו-2,307 ₪ לזוג, עלייה של שישה שקלים בלבד מהשנה הקודמת. גם במידה והקשיש זכאי לקצבת השלמת הכנסה, אלה עדיין מעמידים אותו מתחת לקו העוני הרשמי של המוסד לביטוח לאומי. גם השנה, כמו בשנים קודמות, עלתה הצעת חוק להעלאת קצבת הזקנה, אך זו נפלה על אוזניים ערלות ולא נעשה עמה דבר.  אוכלוסיית הקשישים ככלל, והקשישים נתמכי הסיוע בפרט, כורעים תחת עומס יוקר המחיה והקצבאות הנמוכות. מעל מחצית (51.9%) מהקשישים נתמכי הסיוע אינם מקבלים תשלומי פנסיה כלל ונשענים על קצבאות המוסד לביטוח לאומי בלבד. 92.4% מהקשישים הנתמכים מעידים כי קצבת הזקנה אינה מאפשרת להם או מאפשרת להם באופן חלקי בלבד למלא את צרכיהם הבסיסיים למחיה בכבוד, בדומה לשנה שעברה (92.2%). בשנת 2017 פרסם מבקר המדינה דו”ח חמור בנושא טיפול בקשישים סיעודיים בקהילה. בדו”ח נמתחה ביקורת על כמות שעות הסיעוד הנמוכה משמעותית ממדינות ה-OECD ,על שורה של ליקויים בפיקוח ובבקרה על המטפלות הסיעודיות ועל היעדר ההכשרה שלהן. 89.8% מהקשישים נתמכי הסיוע אינם יכולים לעמוד בתשלומים עבור סיעוד במידה וזקוקים לכך, בדומה לשנה שעברה 85.7%

בדידות נחשבת לאחת התופעות החמורות והנפוצות בקרב קשישים. מחקרים מצאו כי בדידות משפיעה באופן שלילי על מצב הבריאות הפיזי והנפשי של האדם ואף מהווה גורם סיכון לתמותה בקרב קשישים. בבריטניה אף הבינו את חומרת התופעה ומינו בממשלה שרה ייעודית לטיפול בבעיה. 31% מהקשישים בני 74-65 מדווחים על בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם. תופעה זו מתרחשת בקרב 43% מבני ה-75 ומעלה (מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 2016). אחד מגורמי הסיכון שנמצאו לבדידות הינו מצב חברתי כלכלי, ואכן נמצא כי 78.9% מהקשישים נתמכי הסיוע חוו בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם בשנה האחרונה, 48.4% חוו בדידות לעיתים קרובות, אחוז גבוה בהרבה מאשר באוכלוסיית הקשישים הכללית.

לקריאה נוספת ניתן להכנס לכאן

Avatar

הצעת תכנית האב

אחד מכל שישה זקנים הוא עני .

Avatar

מסקנות ועדת אלאלוף

המלצות לשיפור מצב הקשישים העניים בישראל