Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

Coronavirus Antibody Tests Have a Mathematical Pitfall

 

מדענים הפועלים למיגור מגיפת COVID-19 פיתחו בדיקות המגלות נוגדנים בדם

של אנשים שנדבקו בעבר בנגיף. בדיקות סרולוגיות אלה יכולות לספק נתונים חשובים

על אופן התפשטות COVID-19 באוכלוסייה. נבדקת האפשרות כי נוכחותם של נוגדנים

מסוימים עשויה לסמל חסינות לזיהום עתידי. לבדיקות נוגדנים יש חסרונות פוטנציאליים:

הם עלולים לגלות נוגדנים לא יעילים, הם לא מצביעים אם הזיהום עדיין פעיל והם נכשלים

באיתור זיהום אם הם ניתנים לפני התפתחות הנוגדנים. בנוסף, קשה לקבוע את הדיוק

של בדיקות חדשות  בגלל היעדר נתונים.

לקריאת הכתבה

linked Issues

Related Sources