Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

אל תשליכני – מיתוס ומציאות

טקסט

אל תשליכני

הדימוי של איניאס הנושא על שכמו את אביו הזקן אנקיסס ממחיש הן את מהותו של הסדר הפנסיה – צעירים מפרנסים זקנים – והן את האיומים המרחפים מעליו בעולם מזדקן, שבו החיים מתארכים, הילודה פוחתת והנטל הפנסיוני הופך כבד מבעבר

מוריה אבינמלך למאמר המלא – לחצו כאן

linked Issues