Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

אחרי חודשים בהסגר: אלפי קשישים בבתי האבות יוכלו לצאת ולקבל אורחים

משרד הבריאות ומשרד הרווחה החליטו להסיר את רוב המגבלות המוטלות

על אלפי קשישים בדיור המוגן ובבתי האבות – הגבלות שמנעו מהם לצאת באופן

חופשי מדירתם ולקבל מבקרים.

לקריאה