Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

לגיטימי לגמרי

לגיטימי לגמרי

ההתפתחות הדרמטית ברמת הרפואה ותוחלת החיים – מאפשרת כיום הולדה בגיל מאוחר באופן בטוח יחסית .
גם הגיל ה”פסיכולוגי” השתנה משמעותית כתוצאה מהתליכים הללו

בכל מקרה , הבחירה של הפרט המעוניין להביא צאצאים לעולם, היא לעולם שלו ורק שלו.
זכות זו מעוגנת באוטונומיה של הפרט מפני התערבות וזכותו לפרטיות. על זכות זו מתווספת הזכות להורות שנחשבת לנעלה במדרג זכויות האדם החוקתיות ומעניקה לו משמעות לקיום (כפי שניתן לקרוא כאן).

 

בנוגע לטובת הילד, האם טובתו היא שלא ייוולד כלל- כלומר, האם אי קיומו עדיף על גידולו ע”י הורים מבוגרים במשפחה אוהבת ותומכת שחיכתה לו כ”כ הרבה שנים.

טענות בדבר העדר יכולת לגדל ילד באופן שמשתווה למשפחה נורמלית אינן מתאימות למצב הרפואה העכשווית ומשקפות גישה גילנית.

 

בעשורים האחרונים השתנתה תפיסת העולם החברתית, ובעקבותיה השתנה גם מבנה המשפחה המסורתי והוא כולל כיום משפחות מכל מין וסוג. אף המחוקק, עשה צעדים כדי להתאים את החוק להתפתחות הטכנולוגיה והחברה (ראה כאן).

 

העובדה שהילד ייוולד לסיטואציה מורכבת יכולה “להתאזן” במשפחה חמה ותומכת שתעניק לילד זהות ושייכות משפחתית, ומעטפת כלכלית מספקת, שבמרבית המקרים עולה על זו שיכולים לספק הורים צעירים.

לכן ילד שייולד למשפחה כזו שעשויה לראות בו את מרכז חייה יהיה מושקע במשאבים אין סופיים, וצעד שכזה, אינו רק מוסרי, אלא – מבורך וראוי!

 

טובת הילד קודמת

טובת הילד קודמת

רצון ההורים איננו השיקול היחידי . לעיתים יש להתערב ברצון הורים המעוניינים להביא לעולם ילד בגיל מבוגר, בין השאר משיקולים של טובת הילד (ראה כאן).
החיים הצפויים לילד שייוולד למשפחה כזו אינם משתווים לילד שייוולד למשפחה “רגילה ונורמלית”. בנסיבות כאלו הילד ייוולד למציאות מוזרה, שונה, בה יגדל להורים שהורותם מבולבלת עם סבותם. בהתאם לתוחלת החיים הממוצעת כשהילד שייוולד יגיע לגיל צבא, ואולי אף קודם לכן, הוא ייאלץ להתמודד עם הורים מבוגרים במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב עם הורה סיעודי, מה שימנע ממנו אפשרויות העומדות למי שנולד להורים צעירים.

לשיטתם של הטוענים כי עמדה זו נגועה בגילנות, ניתן לטעון כי מדובר בשאלה ערכית לגיטימית המתכתבת עם טובת הילד. לכן, בתחרות בין הרצון של להיות הורה בכל מחיר לבין טובת הילד וזכויותיו, גוברת הזכות האחרונה.

Summary 

בשנת 2009 אשת עסקים בריטית בת 66 שביקשה לעצמה יורש, ילדה תאומים. כעשור לאחר מכן אישה מהודו הצליחה להפתיע את רופאיה, כשהביאה לעולם את בנה הבכור בגיל 70 (ראה כאן); שתי הנשים הללו ילדו את ילדיהן באמצעות הפריית מבחנה (IVF).
תופעת ההורות בגיל המבוגר החלה על רקע התמורות החברתיות המהותיות, שחלו בעשורים האחרונים בתפישת התא המשפחתי (ראה כאן וכאן) ולאורן של התפתחויות טכנולוגיות לשימור ביציות ועוברים. אלו אפשרו ליותר ויותר א.נשים להפוך להורים מבוגרים; וכך, מה שעד לפני כשני עשורים נצפה בעיקר במחוזות שמעבר לים, הפך שכיח (ולא רק בקרב סלבז) גם במחוזותינו, והחל מעורר שאלות אתיות ודילמות מוסריות חדשות, המערבות קצוות של חיים כזקנה וילודה וקִדמה טכנולוגית מול מסורת, שהחברה בעבר לא נדרשה להן.

מעבר לזכותו של אדם, גבר או אישה, לבחור אם להיות הורה ומתי, נשאלת השאלה האם רצונם של ההורים להעמיד צאצאים בגיל מבוגר הוא רצון אגואיסטי, המתעלם מטובת הילד או רצון לגיטימי ומבורך, המתכתב עם צרכי השעה והקדמה. מה אתם חושבים?

(כתבה: נועה בכמן)