Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

האמנם אין דרך לסייע?

האמנם אין דרך לסייע?

רוב מקרי האלימות נגד קשישים קורים בבית, בתוך המשפחה, והזקן לא רוצה להלשין על קרוביו. אין לנו כיצד לסייע

האם חובתנו להיות עירניים ולהעלות את המודעות?

האם חובתנו להיות עירניים ולהעלות את המודעות?

עלינו לפקוח עין על אזרחים בכלל ואנשי מקצוע בפרט, ולהעלות את המודעות להתעללות, הזנחה ומניעת טיפול בזקנים בכל מחיר

Summary 

הזנחה והתעללות בזקן הן תופעות בעלות היקף רחב הקיימות גם בישראל ומעוררות אי נחת רבה בעולם הגרונטולוגיה.
האם נוכל למנוע זאת?
האם יש הבדל בין התעללות בבית לבין התעללות במוסד
?
כיצד נוכל לוודא שהזקן מקבל טיפול ראוי ומכובד?