Login
In order to get your User name and Password
Register here

עמוד חכם

דוד וידר

דוד וידר

התמודדות עם הבידוד

יוזמות מהשטח ודרכי התמודדות מהשטח בנושאים: תמיכה כלכלית, תמיכה חברתית, תמיכה נפשית

קורונה- אמצעים טכנולוגיים

שימוש בדיגיטל בתקופת המשבר

קורונה- בידוד כל הזקנים?

האם להכניס לבידוד את כל בני 60 ומעלה?

Obligation to Retire from Work

האם יש לשנות את גיל הפרישה?

מצלמות אבטחה

האם וכיצד לאפשר מצלמות אבטחה במוסדות סיעודיים?