Login
In order to get your User name and Password
Register here

עמוד חכם

ברין חנינה

ברין חנינה

התמודדות עם הבידוד

יוזמות מהשטח ודרכי התמודדות מהשטח בנושאים: תמיכה כלכלית, תמיכה חברתית, תמיכה נפשית

קורונה- בידוד כל הזקנים?

האם להכניס לבידוד את כל בני 60 ומעלה?