Login
In order to get your User name and Password
Register here

עמוד חכם

יצחק בריק

יצחק בריק

קורונה – משבר בתי האבות

מדיניות הממשלה ומשרד הבריאות בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בבתי אבות.

התמודדות עם הבידוד

יוזמות מהשטח ודרכי התמודדות מהשטח בנושאים: תמיכה כלכלית, תמיכה חברתית, תמיכה נפשית

כינוי הזיקנה

האם לקרוא לזקן בשמו?

קורונה- בידוד כל הזקנים?

האם להכניס לבידוד את כל בני 60 ומעלה?

הגבלת האוטונומיה

פיקוח לשם הגנה, או שלילת זכויות מזיקה?

מחדל הביטוח הסיעודי

מה קרה, וכיצד מתקדמים?

סוגיית העוני

האם וכיצד? מאבק למיגור העוני או פעולות לשיפור המצב?

מצלמות אבטחה

האם וכיצד לאפשר מצלמות אבטחה במוסדות סיעודיים?

קצבאות סיעוד

האם עדיף קצבאות – בעין או בכסף?