Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

Obligation to Retire from Work

האם יש לשנות את גיל הפרישה?

בעד חיוב גיל פרישה

בעד חיוב גיל פרישה

כאשר עובד מחזיק במשרתו לאורך שנים ללא הגבלת זמן, נחסמת דרכו של  הדור הצעיר מקידום ופיתוח. אי כניסת ‘דם חדש’ למערכת מגבילה את יכולת התחדשותה.

למרות השיפור במצבו הבריאותי והתפקודי של העובד המבוגר השינויים והגמישות הנדרשים במשק עבודה מודרני אינם מתאימים לאוכלוסיה המבוגרת .

בנוסף, העדרו של קריטריון אובייקטיבי לפרישה תוביל למתח בין העובד למעביד סביב ההחלטה על מועד הפרישה ובכך יפגע גם בעובד ויעצים את העלבון והפגיעה הרגשית כתוצאה מפיטוריו.

לבטל את חובת הפרישה

לבטל את חובת הפרישה

יש לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל הכרונולוגי כפי שקיימת כיום
ולהמירה בפרישה תפקודית מדורגת בהתאם לרצונו של העובד.
ניתן יהיה לפטר עובד רק בשל אי התאמה ביכולתו הפיסית או המנטלית,
כפי שהוצע בועידת מדריד ובבג”ץ הפרופסורים.

הצעה זו נובעת מהנימוק הדמוגרפי והכלכלי של הגידול המשמעותי שחל בתוחלת ובאיכות החיים,
אשר מוביל בתורו ליכולת וגם לרצון להמשיך לעבוד.

(מה שגם יתרום למצב כלכלי, בריאותי ולאיכות חיים טובה יותר)

יש אפשרות להסיר רק את החובה לפרוש מבלי לשנות את הגיל הקובע לזכאות תשלומי הקצבאות והפנסיה.

Summary

אנשים רבים רוצים ויכולים להמשיך לעבוד מעבר לגיל הפרישה הפורמלי הקבוע בחוק, והסיבות מגוונות (השלמת הכנסה, רצון לתרום ולחוש בעלי ערך, וגם נכונות להמשיך ולהשתמש בניסיון והיכולות היקרים מפז לטובת החברה)

העובדה שאנשים לא יכולים להמשיך לעבוד לאחר הגעה לגיל כרונולוגי שרירותי, מהווה אפליה.
הזכות לעבוד היא זכות יסוד בעלת ערך מוסרי, חברתי וכלכלי ואין למנוע אותה מאדם כלשהו ללא בחינה והסבר פרטניים. להמלצות האגודה באשר לגיל הפרישה ראו כאן  (עמוד 110).

סוגיה זו עוסקת בשאלת חובת הפרישה עצמה,
לדיון בסוגיה בנושא דחיית הגיל למתן קצבאות, במיוחד לגבי נשים – ראו כאן

The Discussion

x

האם יש לחייב עובד מבוגר לפרוש מעבודתו בהגיעו לגיל מסויים ?

עליית תוחלת החיים מחייבת התמודדות מחודשת עם שאלת הפרישה, מסיבות כלכליות וחברתיות. האם קיים גיל כרונולוגי המחייב עובד לפרוש בהגיעו אליו, ללא קשר למאפייניו האישיים, לרצון וליכולת?

בעד חובת הפרישה: כאשר עובד מחזיק במשרתו לאורך שנים ללא הגבלת זמן, נחסמת דרכו של  הדור הצעיר מקידום ופיתוח. אי כניסת ‘דם חדש’ למערכת מגבילה את יכולת התחדשותה. למרות השיפור במצבו הבריאותי והתפקודי של העובד המבוגר השינויים והגמישות הנדרשים במשק עבודה מודרני אינם מתאימים לאוכלוסיה המבוגרת. העדרו של קריטריון אובייקטיבי לפרישה תוביל למתח בין העובד למעביד סביב ההחלטה על מועד הפרישה ובכך יפגע גם בעובד ויעצים את העלבון והפגיעה הרגשית כתוצאה מפיטוריו.

נגד חובת הפרישה : העליה בתוחלת החיים שינתה באופן מהותי את השפעתו של הגיל על תפקודו של העובד. הקריטריון השרירותי של גיל כרונולוגי איננו מתיחס ליכולותיו של העובד ומהווה אפליה גילנית כאשר אין כל קשר בינו לבין האדם הספציפי העומד מולנו ויש  לבטלה (ראו כאן- סוגיה 6, עמ’ 31 וגם כאן). תוחלת החיים הארוכה מייצרת תקופה ארוכה ובלתי פרופורציונלית של חיים ללא עבודה .

מקורות רלוונטיים לדיון ראו כאן

 

מה דעתכם בסוגיה קשה זו?

הדילמה

הדילמה

One Reply
 • x

  גישה מענינת לנושא כפית הפרישה ניתן במשפט העבריי
  ניתן לראות במאמרם של הרב עו”ד ירון אונגר ופרופ’ יובל סיני  כאן

  הרב יהודה זולדן

  הרב יהודה זולדן

המצב הקיים

x
נקודת המוצא והצורך בשינוי

נקודת המוצא והצורך בשינוי

x
המאבק המתנהל

המאבק המתנהל

One Reply
 • x

  כנראה שבקרוב כבר לא תהיה להם ברירה אלא להתייחס ולהגיש את הצעות החוק, אוכלוסיית הזקנים גדלה כל הזמן ותמשיך לגדול ככל שתוחלת החיים מתארכת :) אנחנו קבוצת כוח בעלייה!

  הדסה מלצר

  הדסה מלצר