Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – מדיניות | עמוד דיון

Synopsis

קורונה – מדיניות

בחינת מדיניות והחלטות הגופים האחראים במשבר הקורונה

מדיניות סגר כללי לעומת המודל השבדי

מדיניות סגר כללי לעומת המודל השבדי

לאור התחלואה ההולכת וגדלה ודאגה מקריסת המוסדות הרפואיים במדינה נקטה הממשלה במדיניות של סגר נוסף בחגי תשרי (תשפ”א). סגר זה נועד למניעת התפשטות נגיף COVID-19 והשטחת העקומה.

בעבור אוכלוסיית הזקנים משמעות סגר זה היא בידוד מתמשך ומחסור בתמיכה חברתית, להם השלכות משמעותיות על החוסן הבריאותי והנפשי.

לצד אימוץ מדיניות זו, מתרבים הקולות בציבור הקוראים לאימוץ המודל השבדי בכדי להשיג חסינות עדר וטוענים כי השלכות הסגר על החברה והכלכלה הרות אסון, בעוד הנתונים האמפיריים לא תומכים בכך שסגר הוא אמצעי יעיל לבלימת המגפה.

קיים חשש כי בעבור אוכלוסיית הזקנים מודל זה יהיה מסוכן במיוחד, היות והסרת ההגבלות שחלות על המשק עלולה להוביל לסכנה גוברת של הדבקות בנגיף, חולי ותמותה.

Summary

סוגיא זו תעסוק במשבר הקורונה תוך בחינת מדיניות הממשלה ומקבלי ההחלטות, כמו גם הצפת חלופות אפשריות.

 

The Discussion

המודל השוודי ואוכלוסיית הזקנים

x

הקדמה : המודל השוודי ואוכלוסיית הזקנים

הקדמה

הקדמה

פירוט הנימוקים בעד

x
נימוק : השגת חסינות העדר .

נימוק : השגת חסינות העדר .