Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | עמוד דיון

Synopsis

קורונה – ניהול משבר

סוגיות העוסקות בהשלכות מגפת הקורונה על מציאות החיים של האוכלוסיה המבוגרת

Summary

התפרצות הקורונה ומדיניות הממשלה בהתמודדות עם המשבר הציפו סוגיות רבות הנוגעות לעולם התוכן הגרונטולוגי. סוגיות אלו משתקפות דרך מדיניות הממשלה והגופים האחראים ומשפיעות על המציאות החברתית, הכלכלית והנפשית של האוכלוסייה המבוגרת בישראל.

 

 

The Discussion