Login
In order to get your User name and Password
Register here

מצלמות אבטחה | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (4)

החוק להצבת מצלמות

ניסיון למצא איזון בין הצורך בהגנה מפני התעללות להגנת הפרטיות
Continue

הזכות לפרטיות

מתוך אתר "כל זכות"
Continue

מחקרים ומקורות אקדמיים (2)

פתרונות להתעללות – לא רק משפטי

הפתרונות למצוקת הזקן בישראל - לא רק על בית המשפט עמרישגב ירון קוסטליץ
Continue

מהתקשורת (3)

המלחמה בהתעמרות בקשישים היא האחריות של כולנו

מצלמות אבטחה ומבחני אישיות למטפלים הם בסיס לביטחון של הורינו
Continue

תחקיר ערוץ 2 – התעללות בבית אבות בחיפה

תיעוד וחשיפה של התעללות בבית אבות
Continue

מקורות מהשטח (1)

טיפול “טכנולוגי” ביפן

חברות רובוטיקה צופות צמיחה יפה בתחום של רובוטים-מטפלים, בעיקר לאוכלוסיית הקשישים הגדולה במדינה
Continue

מקורות תרבותיים (0)

No Sources

מידע ונתונים (2)

הגורמים להתעללות בזקנים

ד"ר שרה אלון מציגה מאפייני מתעללים והגדרות
Continue

הצבת מצלמות במקום העבודה

התקנת מצלמות במקום העבודה והזכות לפרטיות של עובדים - מתוך אתר "כל זכות"
Continue