Login
In order to get your User name and Password
Register here

המכרז לאשפוז גריאטרי | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (3)

מיהו חסר ישע?

המלצות ועדת ההיגוי הבינמשרדית לענין הגדרת חסר הישע
Continue

מכרז משרד הבריאות

מכרז לרכישת שירותי בריאות גריאטריים . ספטמבר 2018
Continue

אשפוז סיעודי בסל הבריאות

הצעה לסדר בכנסת : ח"כ שלי יחימוביץ'
Continue

ספריה דיגיטאלית (0)

No Sources

רשתות חברתיות (0)

No Sources

ספרות (0)

No Sources

מחקרים ומקורות אקדמיים (2)

התעללות בזקנים והזנחתם

ממדים ודרכי התמודדות - ד"ר ש. אלון (2015)
Continue

מהתקשורת (3)

שליש מהתקציב קוצץ

משרד הבריאות מקצץ בתקציבי בתי האבות מעריב 2018
Continue

The role of The Shahbaz

ביל תומס - פרויקט החממה הירוקה
Continue

מקורות מהשטח (6)

מעבר למצלמות

אחד מכל חמישה זקנים חשוף להתעללות - "דבר ראשון"
Continue

רוצה להישאר בבית

האם ניתן לאלץ קשישים סיעודיים לצאת מביתם? | הארץ -31.7.17
Continue

טיפול בזקן הזקוק לסיוע

על מי חלה האחריות- על המדינה או על המשפחה ואולי על שתיהן?
Continue

מקורות תרבותיים (1)

מה את רואה אחות

שירה נפלאה של זקנה
Continue