Login
In order to get your User name and Password
Register here

הערכות משרד הבריאות | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (2)

המועצה הלאומית לגריאטריה

סוגיות נבחרות בדיוני המועצה הלאומית לגריאטריה, לה, תשס"ה
Continue

אשפוז סיעודי בסל הבריאות

הצעה לסדר בכנסת : ח"כ שלי יחימוביץ'
Continue

מחקרים ומקורות אקדמיים (1)

חיים בריאים בעת זקנה

ארנולד רוזין - הזדקנות וזקנה בישראל (2003) עמ 779 - 802
Continue

מקורות מהשטח (0)

No Sources

מקורות תרבותיים (0)

No Sources

מידע ונתונים (2)

טיפול ממושך בקשישים בישראל

קווים לרפורמה מימונית וניהולית| מממ 2007
Continue