Login
In order to get your User name and Password
Register here

Main Issues | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (3)

המועצה הלאומית לגריאטריה

סוגיות נבחרות בדיוני המועצה הלאומית לגריאטריה, לה, תשס"ה
Continue

הצורך בתוכנית אב לאומית

מסמך יסוד מאת האגודה הישראלית לגרונטולוגיה
Continue

מחקרים ומקורות אקדמיים (4)

חיים בריאים בעת זקנה

ארנולד רוזין - הזדקנות וזקנה בישראל (2003) עמ 779 - 802
Continue

התעללות בזקנים והזנחתם

ממדים ודרכי התמודדות - ד"ר ש. אלון (2015)
Continue

על הזנחה של זקנים

ד"ר שרה אלון ד"ר איסי דורון
Continue

מהתקשורת (2)

מקורות מהשטח (1)

מקורות תרבותיים (1)

מה את רואה אחות

שירה נפלאה של זקנה
Continue

מידע ונתונים (1)