Login
In order to get your User name and Password
Register here

Economic Issues | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (5)

תכניות ממשלתיות להשתלבות בשוק העבודה

מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2014
Continue

חוק הסיעוד

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, סעיף 224
Continue

דיוני כנסת במצב העוני

פרוטוקולים מדיוני ועדות כנסת בנושא העוני בקרב קשישים
Continue

הצעת ששינסקי

להתקיים בכבוד: המכון הישראלי לדמוקרטיה
Continue

מחקרים ומקורות אקדמיים (3)

מהתקשורת (10)

לא תוכלו לפרוש

AP ירון דרוקמן ובילי פרנקל Ynet 30.12.13
Continue

קצבאות הקשישים

ההצעה להעלות את קצבאות הקשישים
Continue

התנגדות לרפורמת הסיעוד

חברות הסיעוד מנסות להפיל את הרפורמה - דה מרקר 19.2.18
Continue

רק קצבאות אוניברסאליות

מתוך "העוקץ" - אברהם דורון
Continue

תרופות או קורת גג

מתוך "דבר" - פרסום על דו"ח העוני
Continue

“סדר עדיפויות עקום”

מתוך "דבר" - תגובות על פרסום דו"ח העוני
Continue

נשאיר אתכם בחיים, אבל עניים

20/4/20, ד"ר אביחי שניר, Bizportal
Continue

מקורות מהשטח (5)

1.5 מליארד לסיוע לקשישים

26/11/2017 | יובל אזולאי | "גלובס"
Continue

נאלצים לעבוד

טלי חרותי-סובר 9.11.17 דה מרקר
Continue

החוליה החלשה – קשישים ללא פנסיה

טלי חרותי | דה מרקר דצמבר 2017
Continue

כסף במקום טיפול סיעודי?

רק יגביר את הנטל על המשפחות - יצחק בריק 12/2/18
Continue

מידע ונתונים (8)

מעול לנכס צבי לניר

מבט חדש על העליה בתוחלת החיים
Continue

קצבת זקנה

מאתר הביטוח הלאומי
Continue

נייר עמדה של האגודה

גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה מא (2) 2014
Continue

טיפול ממושך בקשישים בישראל

קווים לרפורמה מימונית וניהולית| מממ 2007
Continue