Login
In order to get your User name and Password
Register here

חובת הפרישה מעבודה | סוגיות קרובות

סוגיות קרובות

העלאת גיל הפרישה

האם יש לדחות את גיל הפרישה?

Continue

סוגיית העוני

האם וכיצד? מאבק למיגור העוני או פעולות לשיפור המצב?

Continue

תכנית אב לאומית

מה הנושאים הקריטיים בעיצוב המדיניות האסטרטגית?

Continue

דיונים בתחום הכלכלי

השלכות הזדקנות האוכלוסיה על המציאות הכלכלית

Continue